WBNetADD connect
Direct contact

+32 16 43 11 00


Contacteer ons nu

U bent hier

Verzekeringen

44 items gevonden
 • Arbeidsongevallen

  Human Capital

  U moet in België als werkgever een arbeidsongevallenverzekering ten gunste van uw werknemers afsluiten. De polis beschermt uw werknemers tegen de financiële gevolgen van een ongeval op het werk, op weg ernaartoe en terug.

  Wat er ook met uw werknemers gebeurt – zolang ze bij u aan het werk zijn, bent u aansprakelijk. Dat geldt zelfs voor de route die ze afleggen tussen hun woning en hun werkplaats. Een arbeidsongevallenpolis vermijdt dat u voor de kosten moet opdraaien. De verzekering is wettelijk verplicht. Klassieke dekkingen Bijna elke arbeidsongevallenverzekering komt tussen op deze vijf punten: -    Ziekenhuiskosten en medicijnen worden terugbetaald conform de barema’s van het RIZIV. -    Vervoerskosten naar ziekenhuizen en artsen worden terugbetaald. -    Uw medewerker ontvangt 90% van het gemiddelde dagloon, vanaf de eerste dag tijdelijke arbeidsongeschiktheid. -    Uw medewerker ontvangt een maandelijkse rente zodra zijn arbeidsongeschiktheid blijvend wordt. De hoogte van de rente hangt af van de graad van arbeidsongeschiktheid. Als de hulp van een derde nodig is om door het leven te gaan, wordt ook daarvoor een vergoeding uitbetaald. -    Bij een overlijden wordt het lichaam kosteloos gerepatrieerd en wordt er een tussenkomst voorzien in de begrafeniskosten. De nabestaanden krijgen een kapitaal dat gedeeltelijk omgezet kan worden in een rente. Uitbreiding: extra dekkingen Stoffelijke schade en morele schade zijn doorgaans niet gedekt in een standaardpolis. In sommige gevallen is het nuttig ook hier even bij stil te staan. Het oorlogsrisico is uitgesloten van dekking. Uitbreiding is mogelijk als uw medewerkers reizen en zich in de buurt van gevaarlijke regio’s bevinden. Uitbreiding: verzekering bovenwettelijk loon De wettelijk verplichte afdekking van de risico’s op arbeidsongevallen, is begrensd tot 40.927,18 euro. U kunt dat plafond optrekken en uw medewerkers zo extra bescherming bieden. Uitbreiding: ook ongevallen in de privésfeer Soms is het verschil tussen werk en privé niet duidelijk. Wat bijvoorbeeld met een werknemer die zich verbrandt aan hete koffie op zijn hotelkamer tijdens een zakenreis? In zo’n geval is een uitbreiding van de dekking naar alle ongevallen aangewezen. Uitbreiding: 24/24 dekking bedrijfsleider Een bedrijfsleider is geen werknemer. De verplichting van een arbeidsongevallenverzekering geldt dus niet. Nochtans is die ook hier cruciaal.  
 • Groepsverzekering

  Human Capital

  Met pensioen gaan betekent altijd: financieel inleveren. Terwijl we net dan tijd hebben om te reizen of nieuwe dingen te ontdekken. Met een groepsverzekering geeft u uw medewerkers een mooie extra pensioenspaarpot.

  U kent de onheilsberichten over onze pensioenen. En u weet helaas dat ze kloppen: het wettelijk pensioen stelt nauwelijks iets voor. En dat terwijl pensioen net een erg dure periode is, met stijgende kosten voor verzorging, dure huurprijzen in het rusthuis, ... Met een groepsverzekering bouwt u jaar na jaar aan een mooie extra pensioenspaarpot voor uw medewerkers. Bovendien kunt u in de polis een paar erg nuttige bijkomende dekkingen voorzien. Pensioen, overlijden, hospitalisatie, gewaarborgd inkomen, ... De hoofdcomponent van een groepsverzekering is een tweedepijlerpensioen: de premies brengen een vaste rente op die gekapitaliseerd wordt. Op de pensioenleeftijd komt dat opgespaarde bedrag vrij als rente of als eenmalig uit te keren kapitaal. U kunt de polis echter uitbreiden met andere waarborgen: hospitalisatieverzekeringen, dekkingen gewaarborgd inkomen, overlijdensdekkingen, ... Zo beschermt u uw mensen extra. Fiscaal gunstige verloning Eigenlijk is een groepsverzekering uitgesteld loon. U betaalt het vandaag, maar uw werknemer krijgt het pas als hij met pensioen gaat. Hét grote verschil, schuilt hem echter in de fiscaliteit: premies in de groepsverzekering zijn gunstig belast en worden minder sociaal getaxeerd dan effectief loon. En ook de uitkering van het kapitaal aan het eind van de rit gebeurt onder relatief gunstige voorwaarden. Pensioensparen in de tweede pijler wordt zo dubbel voordelig. Gelijk voor iedereen Een groepsverzekering kan afgesloten worden voor een groep werknemers. Dat wil zeggen dat u ze niet mag toekennen aan één persoon, of mag weigeren aan één persoon. Zodra een nieuwe medewerker onder de omschrijving van de doelgroep voor de polis valt, wordt die automatisch aangesloten. Gecombineerde spaarinspanningen Het regime van de groepsverzekering kunt u vrij kiezen. Stort u de premie helemaal zelf? Of laat u uw medewerkers een stukje meebetalen? Beide zijn mogelijk.  
 • Ongevallenverzekering

  Human Capital

  Iedereen wordt al eens ziek. En iedereen is vroeg of laat wel eens slachtoffer van een klein of groot ongeluk. Dat risico wegnemen voor uw werknemers, kunt u niet. De financiële gevolgen beperken, wel. Met een ongevallenverzekering.

  Elke medewerker wordt wel eens flink verkouden, zwaar ziek of geraakt betrokken bij een ongeval. Het ziekenfonds neemt die kosten gedeeltelijk op zich. Maar als bedrijf kunt u die dekking aanvullen met een extra verzekering. Zo beperkt u het bedrag dat uiteindelijk voor rekening van uw werknemer is. Om de dekking helemaal waterdicht te maken, kiest u best voor een ongevallenverzekering privéleven. Die beschermt een medewerker tegen de financiële gevolgen van elk ongeval. Ook als dat leidt tot blijvende arbeidsongeschiktheid.  
 • Gewaarborgd inkomen

  Human Capital

  Wie niet kan werken na een ongeval of door ziekte, heeft dubbele pech. Niet alleen lopen zijn kosten voor artsen en ziekenhuizen hoog op – zijn inkomen daalt tegelijk. Een polis gewaarborgd inkomen vangt dat laatste op.

  Ideaal voor werknemers De eerste dertig dagen van de arbeidsongeschiktheid betaalt u als werkgever gewoon het loon van uw medewerker door. Daarna valt die terug op een vervangingsinkomen van de mutualiteit. En die is, afhankelijk van zijn gezinssituatie, niet altijd genoeg om de levensstandaard te behouden. Met een verzekering gewaarborgd inkomen bezorgt u uw medewerker een extra rente bovenop de uitkering van het ziekenfonds. Gedurende die periode bent u ook vrijgesteld van premiebetaling voor deze polis (als u voor die waarborg hebt gekozen). De uitkeringen zijn voor uw medewerker belastbaar als vervangingsinkomen. De premies zijn uiteraard volledig aftrekbaar als beroepskost. Onmisbaar voor zelfstandigen Zelfstandigen die langere tijd arbeidsongeschikt zijn, hebben helemaal geen vangnet. Hun uitkeringen vanuit het ziekenfonds liggen nog lager. Voor zelfstandige ondernemers is een verzekering gewaarborgd inkomen veel meer dan een luxe. Pas op: veel zelfstandigen betalen zichzelf een laag loon uit. Dat heeft natuurlijk een impact op de toegelaten hoogte van het vervangingsinkomen bij ongeschiktheid.  
 • Omzetverzekering

  Human Capital

  Een zelfstandige mag niet ziek worden. Niet alleen valt dan zijn inkomen weg – ook zijn vennootschap heeft het moeilijk. Want de vaste kosten lopen gewoon door natuurlijk. Een omzetverzekering overbrugt die moeilijke periode.

  Een zelfstandige of vrije beroeper met een vennootschap is extra kwetsbaar in geval van ziekte of afwezigheid na een ongeval. Op dat moment komt er immers geen extra geld het bedrijf binnen. Terwijl de vaste kosten gewoon doorlopen: rekeningen, afbetalingen, kredieten, ... Een omzetverzekering stelt het voortbestaan van het bedrijf veilig door een vervangend inkomen te verzekeren. Win-win combinatie Een omzetverzekering en een polis gewaarborgd inkomen samen dekken het ondernemersrisico van een zelfstandige ondernemer goed in. Zowel het bedrijf als de ondernemer zelf genieten in die periode van de nodige rugdekking om te herstellen.  
 • Hospitalisatieverzekering

  Human Capital

  Iedereen die één nacht in een ziekenhuis opgenomen is geweest, weet hoe duur dat is. Zelfs zonder bijzondere medische behandelingen, en in een tweepersoonskamer, lopen de kosten gauw in de honderden euro’s. Met een hospitalisatieverzekering worden die kosten betaald door de verzekeringsmaatschappij.

  Een hospitalisatieverzekering is het belangrijkste extralegale voordeel dat een Belgische werkgever aan zijn medewerkers kan schenken. Uitkeringen in de hospitalisatieverzekering worden bovendien niet beschouwd als voordeel van alle aard. Ook voor zelfstandige ondernemers is zo’n verzekering erg waardevol. Belangrijke dekkingen Er bestaan erg grote verschillen in de reikwijdte van de dekkingen van hospitalisatieverzekeringen bij verschillende maatschappijen. Ze zorgen allemaal voor een tussenkomst in: -    vergoeding van kosten die het ziekenfonds niet ten laste neemt -    vergoeding van kosten in een periode voor en na de opname -    vergoeding van kosten voor opname in het ziekenfonds -    vergoeding van kosten voor ambulante verzorging bij zware ziekten   Derdebetalersysteem De meeste polissen hanteren een erg slim derdebetalersysteem. Dan moeten uw verzekerde medewerkers de kosten zelfs niet voorschieten: de maatschappij betaalt ze dan rechtstreeks aan het ziekenhuis.  
 • Reisbijstandsverzekering

  Human Capital

  U ziet uw medewerkers graag op vakantie vertrekken. U hoopt zelfs dat ze uitstekend weer hebben en twee weken niet aan uw bedrijf denken – dan komen ze vanzelf ultra-gemotiveerd weer terug. Als hen onderweg tenminste niets vervelend overkomt. En dat hebt u in de hand, met een reisbijstandsverzekering.

  U hebt het vast zélf al eens voorgehad: halfweg tussen thuis en uw bestemming in het zuiden van Frankrijk staat u met panne langs de kant van de weg. Of u arriveert op de luchthaven en ziet dat een staking uw vlucht platlegt: geen vakantie de eerste week. Dramatisch voor uw gezin. Uw medewerkers zitten in hetzelfde schuitje. gelukkig kunt u de gevolgen van die vervelende gebeurtenissen beperken met een reisbijstandsverzekering. Klassieke dekkingen De meeste reisbijstandsverzekeringen dekken in meerdere of mindere mate: -    medische kosten onderweg -    repatriëringskosten -    kosten aan uw wagen -    kosten voor verloren bagage -    kosten van bijstand onderweg (herstelling, ...) Maatwerk Een reisbijstandsverzekering is bijna altijd maatwerk. U kunt meer of minder dekkingen selecteren en zo het premiebedrag onder controle houden. Vaak hebt u ook speelruimte bij het kiezen van de verzekerde bedragen.  
 • Expats

  Human Capital

  Voor een expat is een goed polispakket nog veel belangrijker dan voor andere werknemers. Zij bevinden zich immers vaak in een sociaal vacuüm, met onduidelijke rechten en verplichtingen ten aanzien van de sociale zekerheid. Precies wat u wil vermijden als er zich een groot of klein ongeval voordoet.

  Een expatverzekering is een koepelnaam voor een hele reeks, zelf samen te stellen dekkingen die het leven van uw expats en hun gezinnen in het buitenland vergemakkelijken. Bij ADD geniet u in elk geval van deze troeven: -    Onmiddellijke aansluiting (zonder medische formaliteiten). -    Dekking van medische interventies, hospitalisatie, routinecheck-ups bij arts, tandarts of oogarts. -    Politieke evacuatie -    Repatriëring om medische redenen -    Familiale rechtsbijstand Niet vergeten: het doel van een expatverzekering is het bereiken van dezelfde sociale bescherming in het buitenland, als thuis. En liefst zonder complexe administratieve formaliteiten. Precies daar zorgt de ADD-expatverzekering voor.  
 • Individuele pensioentoezegging (IPT)

  Human Capital

  De wetgever geeft u als zelfstandige of bedrijfsleider met vennootschap de mogelijkheid om fiscaal gunstig te sparen voor uw pensioen, tot het 80 procent van uw laatste inkomen bedraagt. Daar komt u vermoedelijk niet met een VAPZ. Een individuele pensioentoezegging schiet ter hulp.

  Het mechanisme van een individuele pensioentoezegging is eenvoudig: uw zaak legt elke maand een premie opzij voor uw privépensioen. Die premie én het kapitaal dat eruit voortvloeit worden fiscaal gunstig behandeld. Zo bouwt u jaar na jaar een mooie pensioenspaarpot op. Advies bij uw keuze Hoeveel stort u maandelijks of jaarlijks in uw IPT? En hoe bepaalt u dat? Die vraag is cruciaal voor de gezondheid van uw bedrijf vandaag én voor de welvaart van uzelf na uw pensionering. ADD helpt u graag kiezen tussen: -    fiscale optimalisatie van uw premie (op basis van uw inkomen en uw carrièreplannen) -    kapitaalopbouw in functie van overlijdenskapitaal ten voordele van erfgenamen Slimme uitbreidingen voor extra zekerheid Uw IPT is een uitstekend vehikel om ook andere risico’s af te dekken. Zo kunt u een waarborg arbeidsongeschiktheid meenemen in uw pensioenplan. En met een bijkomende garantie van premievrijstelling bent u ook in die periode van arbeidsongeschiktheid financieel gerust.  
 • Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ)

  Human Capital

  Het sociale vangnet voor zelfstandigen en bedrijfsleiders is flinterdun. Niet erg, denkt u. Dan zorgt u er gewoon zélf voor. De eerste stap naar een waterdichte bescherming als zelfstandige is een VAPZ. Slim voor nu én voor later.

  Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen is uw persoonlijke pensioenspaarpot – los van de vennootschap. Iedere specialist zal u aanraden om eerst dit potje voor uw pensioen te vullen. De reden is eenvoudig: u geniet in een VAPZ van drie supervoordelen: -    gegarandeerde (hoge) interestvoet -    onmiddellijke aftrek van premies in de personenbelasting -    verlaagde sociale bijdragen Kort gezegd recupereert u meteen bijna twee derde van de gestorte premie. Pas als u het plafond van uw VAPZ bereikt hebt, is het tijd om ook andere spaarproducten te bestuderen. Aanvullende waarborgen Uw VAPZ is een uitstekende basis om ook andere risico’s dan uw pensioen af te dekken. Zo kunt u gemakkelijk een waarborg arbeidsongeschiktheid opnemen, al dan niet met premievrijstelling.  
 • Machinebreukverzekering

  EngineeringProperty

  Natuurlijk houdt u rekening met de herstelling en vervanging van uw machinepark. Ooit. Maar wat doet u als een medewerker per ongeluk een machine of toestel beschadigt lang voor die op pensioen zou mogen? Wie betaalt die extra kosten?

  Cijfers liggen aan de basis van de machinebreukverzekering: de grootste oorzaak van falende machines zijn menselijke fouten. Tot 40% bij verbrandingsmotoren en tot 80% bij drukpersmachines. Die schade valt uiteraard niet onder de garantie van de fabrikant. Maar ze moet wél vergoed worden natuurlijk ... Dekking voor alle machines van alle bedrijven Een machinebreukverzekering is vooral interessant als u erg dure machines hebt staan die erg kwetsbaar zijn. En dan zeker als die machines het hart van uw onderneming uitmaken. Dat is zo in sectoren als energie, bouw, houtbewerking, metaal, drukkerijen, voeding, textiel, landbouw en chemie. Maar eigenlijk is ieder bedrijf dat machines heeft of huurt gebaat bij een machinebreukverzekering. Ook constructeurs en invoerders. En ook financiële instellingen die leasing en rentingovereenkomsten afsluiten. Uitgebreide dekking Het komt erop aan in uw polis de juiste dekkingen op te nemen. Dat wil zeggen dat u best kijkt naar de reële risico’s in uw onderneming. Klassieke dekkingen zorgen voor een tegemoetkoming bij schade door: •    menselijke fouten zoals onhandigheid en nalatigheid •    inwendige factoren zoals constructie- of montagefouten •    oververhitting en breuk •    uitwendige factoren zoals een val, een botsing, wind of storm Doorgaans kunt u de polis uitbreiden met extra dekkingen die niet standaard opgenomen zijn in het contract. Aan u (met ons advies) om te oordelen of de extra premie voor deze extra bescherming verantwoord is: •    brand, ontploffing, rechtstreekse blikseminslag, val van vliegtuigen •    diefstal •    waterschade •    natuurrampen •    staking, oproer, oorlog •    gevolgschade zoals winstverlies of bedrijfsschade Hoge verzekerde waarde Voor u geldt maar één ding: u wil zo snel mogelijk weer een perfect werkende machine. De vergoeding vanuit de verzekeringsmaatschappij houdt daar ook rekening mee. Zo hebt u recht op een som gelijk aan de nieuwvervangingswaarde op het ogenblik van de aanvang van de verzekeringspolis. De hoogte van de schadevergoeding is gebaseerd op de totale herstellingskost op de nieuwvervangingswaarde op de dag van de schade (bij total loss). Uiteraard wordt rekening gehouden met afschrijving en normale slijtage. Onmisbaar in productieruimtes én daarbuiten Uw statische fabricagemachines kunnen niet zonder deze verzekering. Maar ook uw kranen en heftoestellen kunt u verzekeren met een machinebreukdekking. De polis kan in dat geval zelfs uitgebreid worden met bescherming tegen brand, ontploffing, grondverschuivingen, diefstal en ongevallen op de openbare weg.  
 • Alle bouwplaats risico's (ABR)

  LiabilityProperty

  Kijk even rond op de werf waar u vandaag actief bent. Tel de aannemers, onderaannemers, promotoren, leveranciers, controleurs, ... En denk dan even na aan al de mensen die er niet zijn: kopers, huurders, bezoekers, ... Zo veel mensen, verzameld op een plaats waar zo veel mis kan gaan. Dat smeekt om een waterdichte verzekering.

  Schade op een bouwwerf is geen uitzondering. Sterker nog: bijna elk bouwproject kampt vroeg of laat met een klein of groot schadegeval. En dan start de stoelendans: wie is aansprakelijk? Waarvoor? En voor hoeveel? En vooral: wie gaat dat nu betalen? Een verzekering alle bouwplaatsrisico’s is dan cruciaal. Onmisbaar voor alle betrokkenen bij een bouwproject Iedereen die geregeld op een bouwwerf komt, heeft baat bij een ABR-verzekering: -    Bouwheren -    Aannemers -    Onderaannemers -    Architecten en studiebureaus -    Promotors -    Leveranciers -    Controlebureaus -    Coördinatiebureaus Uitgebreide ABR-dekkingen De dekking heet niet voor niets alle risico’s. Dat wil zeggen dat uw verzekeringsmaatschappij zich engageert om alle schade te betalen, tenzij die expliciet is uitgesloten. Het is dan ook aan de maatschappij om te bewijzen dat de oorzaak van de schade ligt bij een van de uitgesloten risico’s. En dat is lang niet altijd eenvoudig. Doorgaans sluiten verzekeringsmaatschappijen deze risico’s uit van dekking: machinebreuk, verlies van documenten, verlies bij opmaak van de inventaris, schade door ingebruikname van beschadigde goederen voor definitieve herstelling, niet-materiële schade zoals genots- of winstderving. Ook aansprakelijkheid na schade door voertuigen of gebruik van springstoffen is meestal uitgesloten. Focus op de verzekerde waarde Een ABR-polis vergoedt de schade op de aan bouwwerken doorgaans tot de hoogte van het bedrag in de aannemingsovereenkomst. Ook de lonen van de ontwerpers zijn daarin inbegrepen. Bouwplaatsketen, materieel en bouwplaatsuitrusting zijn verzekerd voor de werkelijke waarde en bouwtoestellen voor de nieuwvervangingswaarde. De schadevergoedingen voor aansprakelijkheid zijn voorzien in de bijzondere voorwaarden en houden altijd een maximumverbintenis in.  
 • Cybercrimeverzekering

  EngineeringLiabilityR&D

  Steeds meer bedrijven worden slachtoffer van cybercriminaliteit. Heeft u er wel zeker de juiste verzekering voor? Ontdek het snel! 

  Bescherm uw bedrijf vandaag nog tegen cybercriminaliteit Elke maand opnieuw worden verschillende bedrijven het slachtoffer van cybercriminelen die het ICT-systeem platleggen of gevoelige informatie onderscheppen. De gevolgen zijn vaak niet te overzien en de bedrijven in kwestie lopen niet zelden ernstige reputatieschade op. Bovendien is cybercriminaliteit aan een forse opmars bezig. De kans is dus groot dat het op een dag ook uw organisatie overkomt. Tref nu de nodige voorzorgsmaatregelen om uw bedrijf te beschermen tegen cybercriminaliteit. Preventie is de boodschap Voorkomen is natuurlijk nog steeds beter dan genezen. U moet in de eerste plaats dus uw servers en data veiligstellen. Neem contact op met uw ICT-provider om uitgebreid na te gaan of uw beveiliging sterk genoeg is. Denk ook na over clausules voor uw werknemers. Op die manier kunnen ze niet zomaar aan de haal gaan met belangrijke data. Neem een cybercrimeverzekering Uiteraard dekken preventiemaatregelen alleen de lading niet. U moet ook voorbereid zijn op een scenario waarin uw bedrijf toch slachtoffer wordt van een cyberaanval. Weet in dat geval dat uw klassieke bedrijfsverzekeringen de gevolgen van cybercrime níét dekken. Kortom, u sluit het best een verzekering die specifiek gericht is op cybercriminaliteit, zoals de cybercrimepolis van ADD. Wat houdt een verzekering tegen cybercriminaliteit in? De ADD-cybercrimepolis biedt u volledige bescherming tegen de gevolgen van een cyberaanval: Onmiddellijke bijstand door specialisten (crisismanager, juridisch adviseur, PR-expert, …) via een noodcentrale Vergoeding van schade aan hardware, smartphones, tablets, ... Herstel van dataverlies door hacking, diefstal, virussen, fouten, pannes, ... Vergoeding van de kosten voor datareconstructie, virusverwijdering, expertonderzoek, imagoherstel, omzetdaling en overuren gelinkt aan de cybercrime Geïnteresseerd in onze cybercrimeverzekering? Contacteer ons nu!
 • Alle risico's elektronica (ARE)

  EngineeringProperty

  Uw elektronische toestellen zijn steeds meer business critical voor uw bedrijf. Met een goed onderhoudscontract komt u al erg ver als die toestellen stuk gaan of uitvallen. Maar op dat moment lijdt uw bedrijf nog veel meer schade. En die moet u ook afdekken.

  Wandel even door uw bedrijf en tel de computers, telefoons, servers, printers, het studiomateriaal, de medische apparatuur, ... Voor u het weet zit u aan honderden apparaten en honderdduizenden euro’s. Zelfs als u geen eigenaar bent maar huurder of leasingnemer, wil u dat ze blijven werken. Alle risico verzekering dekt (bijna) alles U bent geen elektronica-specialist. En dus wil u geen kleine lettertjes over wel of niet gedekte onderdelen of oorzaken. Een all risk verzekering werkt daarom omgekeerd: u bent verzekerd voor alle schade, tenzij die expliciet uitgesloten is. Dat wil zeggen dat u vermoedelijk alleen zelf opdraait voor kosten na natuurrampen, slijtage, esthetische schade, winstderving en inwendige schade (maar die zit in uw onderhoudscontract). Al de rest is voor rekening van de verzekeringsmaatschappij. De schadevergoeding voor stuk materiaal gaat doorgaans uit van de nieuwvervangingswaarde op de dag van het schadegeval. Extra aandacht voor computers Een computer met schade is doorgaans impactvoller voor uw organisatie omdat die kan leiden tot dataverlies of extra kosten voor wedersamenstelling van informatie. Daarvoor kunt u aparte waarborgen afsluiten.  
 • Decenale

  EngineeringLiability

  Als oprichter van een gebouw torst u een loodzware last: u staat tien jaar lang in voor de financiële gevolgen van uw werk. Met een brede decenale verzekering vermijdt u dat één schadegeval de dood van uw praktijk inhoudt.

  De rechtspraak van de jongste jaren wijst steeds vaker met een beschuldigende vinger naar aannemers, ingenieurs, studiebureaus en architecten als een gebouw gebreken vertoont. Dat betekent dat de nood voor een waterdichte dekking groeit. Drie dekkingen De verzekering voor de tienjarige aansprakelijkheid dekt drie risico’s waterdicht af. Het is cruciaal dat uw gebouw op voorhand door een erkend controlebureau bezocht wordt. -    Aansprakelijkheid tegenover de bouwheer – U bent gedekt voor de volledige waarde van het bouwwerk, inclusief eventuele afbraak- en opruimingskosten. -    Aansprakelijkheid tegenover derden – Alle schade aan bezoekers of voorbijgangers is gedekt als die een gevolg is van een fout die onder de tienjarige aansprakelijkheid valt. -    Aanvullende dekkingen – U kunt zich verder beschermen tegen schade aan constructie-elementen die niet gecontroleerd werden, of tegen immateriële gevolgen van schade voor de bouwheer. Voor iedere aansprakelijke bij elk bouwwerk Het kostenplaatje van een kleine of grote fout in de constructie kan snel hoog oplopen. Een decenale polis is daarom nuttig voor elke betrokken partij. Ze kan gelden voor alle soorten bouwwerken: residentieel, commercieel, industrieel, openbare werken, ...  
 • Fraudeverzekering

  LiabilityR&D

  Diefstal van data, verduistering van geld, gesjoemel met firmawagens en tankkaarten, ... uw bedrijf is op heel wat verschillende plaatsen gevoelig voor fraude. Soms blijft de schade gelukkig beperkt. Maar vaak niet. Dan is een fraudeverzekering meer dan nodig.

  Fraude schuilt in een klein hoekje. Zeker bedrijven met een hoog personeelsverloop of een moeilijke herstructurering zijn er vatbaar voor. Maar eigenlijk moet elke organisatie er rekening mee houden. Hoe complexer de organisatie, hoe hoger het risico. En overal waar ICT business critical is, loert schade door fraude om de hoek. Wat dekt een fraudeverzekering? Fraude is vooral vervelend omdat de schade direct weegt op uw bedrijfsresultaten. Bovendien smelt het vertrouwen in uw onderneming weg, en keldert uw reputatie. Een fraudeverzekering moet zich op die risico’s richten. We raden u daarom aan te kiezen voor een polis die alle vermogensschade door fraude dekt, inclusief gemaakte kosten voor imagoherstel en andere afgeleiden. En dat vanaf de dag van de fraude. U kunt de waarborgen uitbreiden met dekking van onderzoekskosten, kosten voor wedersamenstelling van data, crisismanagement en -communicatie, ...  
 • Bestuurdersaansprakelijkheid

  Liability

  Bestuurders van een onderneming lopen in België een erg zwaar persoonlijk risico. Fouten in de uitoefening van die functie kunnen immers erg nare en kostelijke gevolgen hebben in de privésfeer. Dat wil u kost wat kost vermijden natuurlijk.

  Uw verzekering Bestuurdersaansprakelijkheid (Directors & Officers of D&O)verzekert u tegen persoonlijke aansprakelijkheid voor fouten bij de uitoefening van uw rol als bestuurder. De dekking schermt met andere woorden uw privévermogen af. Ruime aansprakelijkheid voor bestuurders in België Als bestuurder draait u op voor heel wat schade: •    overtreding van de vennootschapswetgeving of de statuten •    algemene burgerrechtelijke aansprakelijkheid •    aansprakelijkheid bij faillissement •    aansprakelijkheid ten aanzien van RSZ en fiscus Ruime bestuurdersaansprakelijkheid? Ga voor een ruime dekking! Een goede D&O verzekering beschermt u en uw managementvennootschap tegen de risico’s van uw bestuursmandaten. Waak erover dat uw polis zo weinig mogelijk uitsluitingen bevat. Zo bent u doorgaans gedekt voor: •    Handelingen gesteld in externe entiteiten •    Uitgebreide dekking voor managementvennootschappen •    Uitgebreide dekking van de verdedigingskosten, ook voor de vennootschap •    Een volledige verzekering van het ongekende verleden •    Hoge verzekeringslimieten •    Milieurisico’s  
 • Beroepsaansprakelijkheid

  Liability

  Uw bedrijf zit in de dienstensector. U verleent advies aan klanten. Schade veroorzaken? Dat lijkt niet aan u besteedt. Maar toch kan het gebeuren: een advies dat verkeerd uitpakt, een suggestie die schade veroorzaakt, ...

  De verzekering beroepsaansprakelijkheid beschermt u als individuele dienstverlener tegen de schade als gevolg van uw advies of uw daden. De verzekering is nuttig voor alle dienstverleners, in het bijzonder in de juridische, financiële en medische sector. Maar ook ICT-consultants en architecten kiezen best voor deze waarborg. Voor veel geregistreerde beroepen is het afsluiten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht. Uitgebreide dekking Een typische beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt alle gevolgen van uw daden: lichamelijke, materiële en immateriële schade.  
 • Burgerrechterlijke aansprakelijkheid ondernemingen

  Liability

  Wie iets doet, kan iets fout doen. Dat geldt ook voor uw bedrijf. En als die fout tot schade lijdt, bent u ervoor aansprakelijk. Een professionele verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid is uw professionele ‘familiale’. Precies wat u nodig hebt.

  Elke derde die schade lijdt door acties van uw bedrijf, kan u daarvoor aanspreken. Dat is logisch. Alleen valt dit voor u moeilijk te beheersen. Want uw bedrijf is méér dan u alleen: medewerkers, jobstudenten, vennoten, zaakvoerders, bedrijfsleiders, ... Een burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering dekt alle betrokkenen voor alle fouten bij de uitoefening van de activiteit van het bedrijf. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid uitbating Of u nu een winkel uitbaat of klanten ontvangt op kantoor, tijdens de uitoefening van elke beroepsactiviteit kan u schade berokkenen aan derden. Die lichamelijke, stoffelijke en immateriële gevolgschade verzekert u met een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid uitbating. Focus op toevertrouwde goederen Op elk moment bevinden zich tientallen ‘vreemde’ voorwerpen in uw bedrijfsgebouwen. Ze zijn eigendom van uw klanten of leveranciers, en zijn aan uw goede zorgen toevertrouwd. Uiteraard bent u aansprakelijk voor de schade aan deze goederen. Vreemde voorwerpen kunnen allerlei vormen aannemen: -    Goederen van derden waar u aan werkt -    Gratis toevertrouwde goederen van derden om tijdelijk mee te werken -    Voorwerpen en goederen aan u in bewaring toevertrouwd Er bestaat geen standaard-verzekering ‘toevertrouwde goederen’. De draagwijdte ervan varieert naargelang de goederen die u wil verzekeren en die zich dus geregeld op uw werkvloer bevinden. Het begrip ‘Toevertrouwd goed’ is ook aanwezig in de uitoefening van uw beroepsactiviteit op verplaatsing, met andere woorden buiten de bedrijfsgebouwen. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid na levering of BA-producten Ook na de levering van uw producten of na het afronden van uw werken bij uw klant, kan schade ontstaan door uw fout. De verzekering dekt dan alle lichamelijke en materiële schade, én de immateriële gevolgschade die veroorzaakt wordt door een gebrek aan het geleverde goed of uitgevoerde werk als gevolg van uw fout bij fabricage, plaatsing, verpakking, herstelling,…    
 • Recall/contaminatie

  Liability

  Goederen terugroepen kost uw bedrijf handenvol geld. Zeker als uw bedrijf bezig is met voeding, dranken, geneesmiddelen of cosmetica bent u kwetsbaar voor dit risico.

  Producten op de markt brengen is niet zonder gevaar. Een klein foutje bij de productie kan ertoe leiden dat ze bij de consument lichamelijke schade of zelfs de dood veroorzaken. Uw product uit de markt halen is de enige optie om schade te voorkomen of te beperken. Uitgebreide verzekering recall/productcontaminatie Een verzekeringswaarborg recall vergoedt de lichamelijke of stoffelijke schade die uw gecontamineerd product aan derden veroorzaakt niet. Daarvoor sluit u best een aansprakelijkheidspolis af. Een polis recall neemt alle kosten van een terugroepactie van uw gecontamineerd product op zich. Ook de kosten die derden maken om uw product uit de markt te halen.   U dekt zich dus in tegen wettelijke of rechterlijke verplichtingen om producten uit de markt te nemen én tegen de zelfgekozen terugname. Waarborgen en dekkingen De schade voor uw bedrijf bij een accidentele of opzettelijke contaminatie beperkt zich niet tot de kosten van de terugroepactie. De verzekering productcontaminatie beschermt u ook tegen: -    het verlies van brutowinst -    de opslag- en vernietigingskosten van uw gecontamineerde product -    de kosten om uw imago te herstellen bij de consument, leveranciers, afnemers, e.a. -    de kosten om uw gecontamineerde producten te vervangen en opnieuw te verdelen -    de kosten ten gevolge van een afpersing, zoals de betaling van losgeld Deze verzekering biedt u een uitgebreide verzekering eigen-schade ingeval van productcontaminatie en recall.    
 • Objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing

  Property

  U bent wettelijk verplicht om een verzekering af te sluiten als u de eigenaar bent van een ‘voor het publiek toegankelijke plaats’. Die verzekering beschermt uw bedrijf tegen alle claims van derden voor lichamelijke en materiële schade die ze daar lijden.

  De redenering van de wet is eenvoudig: eigenaars van een publiek toegankelijke plaats zijn sowieso (objectief) aansprakelijk voor schade die derde daar lijden als gevolg van een brand of een ontploffing. Om te vermijden dat u alleen voor die kosten moet opdraaien, en om te garanderen dat de geleden schade ook effectief vergoed wordt, bent u verplicht een verzekering af te sluiten. Dat is zo voor: •    Restaurants •    Cafés •    Hotels •    Bioscopen •    Theaters •    Discotheken •    Autohandelaren •    Concessiehouders •    Sportzalen •    Kleinhandelswinkels waarvan de verkoopruimte en de aanpalende opslagruimte een totale oppervlakte van ten minste 1000 m2 hebben •    Handelsgalerijen •    Pretparken •    Rusthuizen •    Schoolinstellingen •    Stations  
 • Employment practice liability

  Liability

  Een polis “bestuurdersaansprakelijkheid” (D&O) verzekert geen schade-eisen in het kader van “tewerkstellingsaangelegenheden” gericht aan de vennootschap als verzekeringsnemer.
  Het gaat voornamelijk over discriminatie op de werkvloer, pesten, intimidatie, onrechtmatig ontslag, weigering promotie en andere werkgerelateerde risico’s.

  Welzijns- en antidiscriminatiebepalingen stellen erg duidelijke grenzen aan toelaatbaar gedrag ten opzichte van medewerkers in uw bedrijf. Conflicten in de arbeidssfeer kosten veel geld en hebben een negatieve invloed op het imago van uw bedrijf en zijn financiële gezondheid. Voor verdedigingskosten en een mogelijke veroordeling tot vergoeding zijn vennootschappen aangewezen op een verzekering Employment Practice Liability (EPL).   Een EPL-verzekering beschermt uw bedrijf, filialen, bestuurders, leidinggevenden en werknemers voor de financiële gevolgen van dergelijke schadeclaims. Schenk extra aandacht aan polisvoorwaarden EPL-polissen lopen erg uiteen. De meeste voorzien in een dekking van deze zes schadeposten: •    Preventie, advies en ondersteuning tijdens een crisis •    Kosten voor onderzoek en verdediging •    Schadevergoedingen •    Reputatieherstel •    Kosten voor de vervanging van een medewerker •    Verontschuldigingskosten    
 • Rechtsbijstand

  Liability

  Geschillen rond schade (zowel in de rol van schadelijder als in die van aansprakelijke) zijn vaak lange, complexe en dure dossiers. Een rechtsbijstandsverzekering zorgt ervoor dat uw onderneming zijn rechten ten volle kan laten gelden, zonder in een financiële strop te belanden.

  Veel verzekeringspolissen bevatten een optionele uitbreiding voor rechtsbijstand. Dat is bijna altijd een goed idee: dan bent u in elk geval gedekt voor geschillen rond die thematiek. Maar het is nog slimmer om uw rechtsbijstandspolis af te sluiten bij een onafhankelijke speler. Af en toe zal de tegenpartij in het geschil immers uw verzekeringsmaatschappij zijn. En dan wil u zeker zijn dat uw raadsman volstrekt onafhankelijk uw belangen verdedigt. Maatwerk nodig Niet elk bedrijf loopt dezelfde risico’s. En dus is het selecteren van geschillen waarbij de rechtsbijstandsverzekeraar tussenkomt een belangrijke taak. Dat huiswerk voeren we trouwens graag met u uit. Doorgaans dekt uw polis voor de geselecteerde geschillen alle terugvorderingen van schade, vergoedingen bij insolventie en strafrechtelijke verdediging. Kosten van boetes, minnelijke schikkingen en contractuele geschillen zijn nooit gedekt.  
 • De klassieke brandverzekering

  Property

  Verzekering materiële schade: uw brandpolis

  Een brand is niet alleen verwoestend voor uw bedrijfsgebouwen. Ze kan uw hele onderneming kelderen. Een goede brandverzekering waakt erover dat de schade snel hersteld en vergoed wordt, zodat u snel weer aan de slag kunt.

   

  Brandverzekeringen komen in allerlei maten en vormen. Het komt erop aan een polis te selecteren die de juiste waarborgen biedt voor uw specifieke omstandigheden. Klassieke waarborgen Elke brandverzekering zorgt voor dekking tegen brand, bliksem, explosies en vallende vliegtuigen. Aanvullende waarborgen Deze dekkingen zijn vaak beschikbaar als bijkomende garantie in uw brandpolis: Rook Storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk Uitwerking van elektriciteit Aanrijding door voertuigen Waterschade en schade door minerale oliën Overstroming en aardbeving Glasbreuk Arbeidsconflicten, oproer, volksbeweging, daden van vandalisme en kwaadwilligheid Expertisekosten Burgerlijke aansprakelijkheid gebouw Sprinklerlekkage Diefstal Beschadigingen als gevolg van diefstal of poging tot diefstal Ontdooiing van koopwaar Machinebreuk  
 • Materiële schade - alle risico's

  Property

  Vindt u een klassieke brandverzekering te risicovol? Dan draait u best de rollen om. Een verzekering voor materiële schade alle risico’s dekt u voor alle gevolgen van een brand. Behalve als ze expliciet uitgesloten zijn.

  Brand-, rook- en waterschade leiden tot extreem hoge kosten voor opruiming, herstel en wederopbouw. En zolang uw gebouwen ontoegankelijk zijn, ligt uw productie stil. U verdient dus ook geen cent maar moet wél medewerkers technisch werkonbekwaam verklaren. Een verzekering alle risico’s keert de bewijslast na een brand om. In principe is alle schade gedekt, tenzij uw polis expliciet anders vermeldt. Het is aan de maatschappij om aan te tonen dat dit ook zo is. Deze risico’s zullen altijd uitgesloten zijn: -    schade door asbesthoudende producten -    schade bij oorlog, muiterij of nucleaire risico’s -    schade door opeising van uw gebouw door de politie of het leger -    schade na chantage, bedrog, misbruik van vertrouwen  
 • Bedrijfsschade

  Property

  Sommige schadegevallen lijken op het eerste gezicht mee te vallen: een kleine brand, een machine die onverwacht stuk gaat, ... Maar het verplicht stilleggen van uw productie leidt tot heel zware schade. In meer dan 60% van de gevallen tot een faillissement!

  Een verzekering voor bedrijfsschade zoomt niet in op het schadegeval zélf. Wél op de gevolgen die een klein of groot schadegeval heeft voor uw onderneming. U moet immers extra kosten maken, verliest winst en marktaandeel, moet vaste kosten blijven betalen zonder dat uw omzet meegaat, ... Voortbestaan van uw bedrijf centraal De verzekering voor bedrijfsschade wil maar één ding: dat een schadegeval, hoe groot ook, geen impact heeft op de gezondheid van uw zaak. Daarom dekt ze alle kosten die voortvloeien uit uw schadebeperkingsacties: -    uitbestedingen -    tijdelijke huur van lokalen -    extra gepresteerde uren -    ... Belangrijk! U kunt een bedrijfsschadeverzekering alleen afsluiten voor waarborgen die in uw brandverzekering gedekt zijn!  
 • Milieuverzekering

  EnvironmentLiabilityProperty

  Een milieuverzekering dekt uw bedrijf in tegen alle milieuschade die u opzettelijk of onopzettelijk veroorzaakt hebt. Het is het ideale sluitstuk op preventieve maatregelen om de financiële gevolgen van vervuiling tegen te gaan.

  Ligt u niet wakker van milieuvervuiling omdat u geen vervuilende stoffen produceert? Dan gaat u iets te snel. In bijna elke productieomgeving loert het gevaar van contaminatie om te hoek: roestende transportbanden, overlopende waterbekkens, ... Bovendien wordt de milieuwetgeving steeds strenger. De kans dat u aansprakelijk gehouden wordt voor een vorm van milieuschade is dus erg groot. Hét probleem? Dergelijke schadegevallen zijn moeilijk te beheersen en de schade kan erg snel erg hoog oplopen. Bovendien komen klassieke brandverzekeringen of aansprakelijkheidspolissen niet tussenbeide in de meeste gevallen. Ingedekt tegen milieuschade Een goede verzekering milieuschade maakt geen onderscheid volgens plaats, oorsprong of aard van de schade. In het beste geval zijn uitsluitingen beperkt. U bent gedekt voor: •    vervuiling van de eigen site, zowel accidenteel als gradueel •    aansprakelijkheid voor milieuschade aan derden •    verdedigingskosten •    saneringskosten •    schade aan de biodiversiteit Uitbreidingen voor specifieke activiteiten Loopt u een bijzonder milieurisico (op een bouwplaats of als transportonderneming bijvoorbeeld)? Dan kunt u die specifieke risico’s expliciet opnemen in uw polis. Met een dekking ‘bedrijfsschade’ beschermt u de balans van uw bedrijf tegen de gevolgen van een milieuschade.  
 • Transportverzekering

  LiabilityTransport

  Beschadiging van goederen tijdens het transport komt vaker voor dan u denkt. Dek uzelf nu in met een transportverzekering.

  Verzeker uw goederen met een transportverzekering Het risico dat uw goederen beschadigd of verloren raken tijdens het transport is groter dan u denkt. Als een vrachtschip zinkt of een vrachtwagen een ongeluk heeft, is de transporteur bovendien niet altijd aansprakelijk voor de schade aan de goederen die hij vervoert. Speel daarom op zeker met een sluitende transportverzekering.  Wat houdt een transportverzekering in? Een transportverzekering dekt alle schade aan (of verlies van) goederen tijdens het transport. De verzekering geldt voor het volledige traject en het maakt niet uit wat het vervoersmiddel is. Vertrekken uw goederen eerst met een fietskoerier, worden ze vervolgens overgedragen aan een vrachtschip en leggen ze het laatste stuk af per vrachtwagen? Ze zijn sowieso voor elke etappe verzekerd. 3 types transportverzekering Eenmalige polis: deze verzekering dekt eenmalige transporten tijdens één specifiek omschreven reis. Dit is een ideale transportverzekeringsformule als u slechts sporadisch goederen vervoert. Abonnementspolis (open cover): dit is de klassieke transportverzekering. Al uw transporten zijn binnen een bepaalde periode en voor een specifiek traject gedekt, tegen vooraf bepaalde voorwaarden. Contingency: met deze verzekering bent u gedekt tegen de specifieke risico’s van Incoterms. Komt uw tegenpartij haar afspraken niet na? Dan maakt u aanspraak op een schadevergoeding. Uzelf verzekeren? Uiteraard kunt u ervoor kiezen om geen transportverzekering te nemen en het transportrisico in uw algemene voorwaarden over te dragen op de leverancier en de koper. Een andere optie is om in geval van schade zelf uw schade te verhalen bij de vervoerder. Toch is onverzekerd blijven niet aan te raden, omdat de internationale conventies bijzonder veel beperkingen op aansprakelijkheid inhouden en omdat recuperatieprocedures vaak langdurig en complex zijn. Geïnteresseerd in een transportverzekering? Contacteer ons nu!
 • Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid motorrijtuigen

  Fleet

  Elk voertuig dat in België in het verkeer gebracht wordt, moet verzekerd zijn. Ook de personenwagens, vrachtwagens en camionettes in uw fleet.

  De BA-verzekering motorrijtuigen dekt alle lichamelijke, materiële en morele schade van derden als gevolg van een verkeersongeluk. De verzekering is wettelijk verplicht en vergoed schade aan: - de eigenaar van de goederen die door uw fout beschadigd zijn - de bestuurder en de inzittenden van het andere betrokken voertuig of andere deelnemers aan het verkeer (fietsers, voetgangers, ..) - passagiers in uw wagen Ongeval tussen fleetwagens Tenzij anders bepaald in de polis B.A. Motorrijtuigen is er geen dekking voor de aanrijding tussen  twee voertuigen die aan dezelfde verzekeringsnemer toebehoren. Aanrijdingen tussen collega’s op de parking, of op de openbare weg, worden dus niet vergoed.  
 • Rechtsbijstand voertuig

  FleetHuman Capital

  Een rechtsbijstandsverzekering is niet wettelijk verplicht. De verzekering voor uw wagenpark zorgt, afhankelijk van de gekozen formule, voor terugbetaling van kosten en honoraria van advocaten in het kader van een gerechtelijke procedure na een verkeersongeluk. De rechtsbijstand zal nooit de door u geleden lichamelijke of stoffelijke schade vergoeden.

  Verkeersongevallen zijn altijd feitenkwesties waar vaker wel dan niet betwisting over bestaat. In zo’n geval is een juridische procedure vaak erg dichtbij. Om te vermijden dat die procedure een extra kostenpost betekent (bovenop de eventuele schadevergoeding), sluit u best een rechtsbijstandsverzekering af. Zo’n rechtsbijstandsverzekering voor uw wagenpark laat toe uw rechten te kennen en te verdedigen bij een meningsverschil. Ook tussen u en uw verzekeringsmaatschappij. Wanneer komt de rechtsbijstandsverzekering tussenbeide? Uw polis rechtsbijstand dekt alle kosten die uw raadsman maakt én zijn ereloon, voor zover het gaat om een procedure in het kader van een verkeersongeluk. De polis is bijzonder nuttig telkens wanneer een aansprakelijke derde weigert om de schade te vergoeden (of niet solvabel is), of wanneer er betwisting rijst omwille van de aansprakelijke. Kies een onafhankelijke verzekeraar Niet zelden speelt het conflict zich af tussen uw bedrijf en uw eigen autoverzekeraar. Wanneer die u aansprakelijk stelt voor een ongeval, en u daar niet mee akkoord gaat, kunt u best terugvallen op een volstrekt onafhankelijke advocaat. Die dus niet door uw autoverzekeraar betaald wordt.  
 • Bestuurdersverzekering voertuigen

  FleetHuman Capital

  De bestuurdersverzekering voorziet een vergoeding voor de lichamelijke schade en de medische kosten geleden als bestuurder van het aansprakelijke rijtuig. Die schade is volledig uitgesloten in de wettelijke B.A. verzekering. De vergoeding kan u à la carte kiezen.

  De bestuurdersverzekering is de laatste aanvulling van uw autoverzekering. Dekking van lichamelijke schade en inkomensverlies De bestuurder van een bedrijfswagen die gewond geraakt bij een verkeersongeluk krijgt een vergoeding voor zijn medische kosten, blijvende of tijdelijke invaliditeit, overlijden,… Afhankelijk van de onderschreven polis zal de verzekeringsmaatschappij de werkelijke schade vergoeden (gemeenrecht), of een vooraf overeengekomen forfait uitkeren (forfaitair vergoedingssysteem). Als uw medewerker achter het stuur overlijdt, stort de verzekeringsmaatschappij een kapitaal aan de nabestaanden. Vermijd dubbele dekkingen en onduidelijkheden Veel chauffeurs worden in het kader van een ander voordeel op de werkvloer al vergoed voor schade. Dan is het mogelijk dat een bestuurdersverzekering overbodig is. Vraag het zeker na bij uw HR-verantwoordelijke. Ga ook altijd goed na wie in de polis precies omschreven wordt als ‘bestuurder’. Dat is belangrijk als u bijvoorbeeld een BOB met uw voertuig laat rijden.  
 • Bijstandsverzekering voertuigen

  FleetHuman Capital

  Heeft uw medewerker onderweg nood aan assistentie bij een panne? Werd er iets uit de wagen gestolen? Dan zorgt een bijstandsverzekering ervoor dat u meteen weer op weg bent.

  Een klassieke bijstandsverzekering komt tussenbeide voor allerlei vormen van pech onderweg. Ze zal sleepkosten terugbetalen, de kosten van de depannage voor zijn rekening nemen en de inzittenden en het voertuig repatriëren. Vaak hebt u ook recht op een vervangwagen gedurende een korte periode. Schade is niet gedekt De herstelling van schade aan uw wagen is niet gedekt door de bijstandsverzekering. Afhankelijk van de oorzaak van de schade, valt die onder de gewone BA-verzekering van de tegenpartij, of onder uw eigen omniumverzekering. Vermijd dubbele dekking Denk eraan dat u goed nakijkt of u niet al recht hebt op bijstand. Automerken geven in het kader van de garantie van uw wagen soms ook een beperkte tussenkomst in uw B.A.- of omniumcontract na een gedekt schadegeval.  
 • Omniumverzekering

  Fleet

  De omniumverzekering voor uw bedrijfswagens dekt alle materiële schade aan uw verzekerde voertuig als het gaat om een gedekt schadegeval. Pas op: lichamelijke schade aan de bestuurder is niet gedekt!

  De wettelijk verplichte BA-autoverzekering dekt alleen schade die u toebrengt aan derden. Bent u zelf in fout? Dan zal u zelf moeten opdraaien voor de kosten aan uw eigen wagen. Tenzij u een omnium hebt. Alle materiële schade gedekt De omniumverzekering dekt alle schade aan uw eigen voertuig, voor zover die een gevolg is van een ongeluk, een brand, een (poging tot) diefstal, vandalisme, ... Slijtage is niet gedekt. In principe strekt de dekking zich alleen uit tot het voertuig zoals u het aangekocht hebt. Maar u kunt perfect extra componenten bijverzekeren: gps, geluidsinstallaties, sleepkosten, ... Twee soorten omniumverzekering De klassieke omniumverzekering bekijkt elk schadegeval afzonderlijk. U betaalt als bedrijf telkens een vrijstelling per schadegeval. De excess of loss omniumverzekering hanteert een jaarvrijstelling. Zodra dat bedrag uitgeput is, komt de verzekeringsmaatschappij tussen (eventueel na een bijkomende vrijstelling per ongeval). Kies de juiste omniumverzekering voor uw bedrijf. Een doorgedreven schadeanalyse zet u op weg.  
 • Kredietverzekering

  Trade credit

  Een kredietverzekering beschermt u tegen het financiële verlies als gevolg van een insolvente debiteur. Zo kunt u gerust zaken doen.

  Jaarlijks gaan in België ruim 10.000 bedrijven failliet. De belangrijkste oorzaak is het laattijdig of niet betalen van facturen. Veel bedrijven realiseren 80% van hun omzet met 20% van hun klanten. Een faillissement van een belangrijke klant is daarom een groot risico voor de continuïteit van de onderneming. De basics van uw kredietverzekering Uw kredietverzekering beschermt u tegen klanten die niet kunnen betalen. Deze bescherming kan al starten tijdens de fabricageperiode van een binnengekomen order voor maatwerk. Ze komt tussen bij schulden van uw professionele klanten, behalve overheden, particulieren of aanverwante bedrijven. Een kredietverzekering dekt vaststaande insolventie (bv. faillissement ) en vermoedelijke insolventie (niet-betaling van een actieve onderneming). Ook politieke risico’s, d.w.z. het risico van niet-betaling bij overmacht zoals deviezenschaarste, oorlog of een natuurramp kunt u verzekeren. Kredietverzekering als onderdeel van een gezond financieel beleid Met een kredietverzekering structureert, ondersteunt en professionaliseert u het debiteurenbeleid: -    Risicopreventie  – Voortaan onderzoekt u de kredietwaardigheid van uw klant of prospect, en bepaalt u een kredietlimiet. Zo vermijdt u dat grote openstaande saldo’s zich opbouwen. -    Risico-opsporing – Uw kredietverzekeraar volgt de financiële gezondheid en het betalingsgedrag van uw klanten op de voet en waarschuwt bij knipperlichten. -    Professioneel incassobeleid – Uw kredietverzekeraar neemt uw incassobeleid over wanneer u dat nodig vindt. -    Schadeloosstelling bij insolventie – Als het écht zover komt dat uw klant niet kan betalen, komt uw verzekeraar tussenbeide. Kredietverzekering als slimme tool voor zaken doen In de eerste plaats is een kredietverzekering een bescherming. Maar tegelijk biedt ze u een commerciële kans. U kunt immers efficiënter prospecteren en sneller overgaan tot betalingsuitstel bij betrouwbare klanten. Bovendien bespaart u op incassokosten en beperkt u de zakelijke risico’s van uw bedrijf.  
 • Borgstelling

  Trade credit

  Met een borgstelling verbindt uw verzekeraar zich ertoe uw verplichtingen na te komen voor het aflossen van een schuld of het nakomen van een engagement indien u in gebreke zou blijven. Borgstellingen zijn een gangbare praktijk in het kader van aanbestedingsprocedures, wettelijke verplichtingen of bij grote contracten.

  Met een borgstelling geeft u uw bedrijf de armslag die het nodig heeft om mee te dingen naar grote opdrachten waarbij uw vereiste kredietwaardigheid in vraag wordt gesteld. Dankzij een borgstelling blijven uw gewone kredietlijnen bij de bank vrij om andere projecten op te starten indien nodig. Borgstelling basics Elke borgstelling volgt hetzelfde principe: -    Uw klant vraagt een borgstelling in ruil voor de gunning van een project. -    U betaalt een premie aan uw verzekeraar die akkoord gaat uw schulden over te nemen als u insolvabel blijkt. -    Uw verzekeringsmaatschappij mag zich achteraf tot u wenden voor terugbetaling van het gewaarborgde bedrag. In elk geval loopt een borgstelling voor een welbepaalde periode, en volgt ze uit een contractuele of wettelijke verplichting. Reglementaire en contractuele borgtocht Veruit de vaakst voorkomende borgtocht is een contractueel gevraagde borgstelling. Daarbij vraagt uw klant om een borgstelling voor het aanvatten van een project (bid bond, advance payment bond, performance bond, ...). Sommige borgstellingen zijn wettelijk omschreven: btw, douanerechten, milieuborgtochten, ...  
 • Factoring

  Trade credit

  Factoring is de gehele of gedeeltelijke overdracht van uw debiteurenbeheer aan een externe partner. Ze biedt een alternatief voor de klassieke kaskredieten en groeit mee met de cashbehoefte van uw onderneming.

  Een factoringovereenkomst houdt in dat u alle of een groot pakket van uw handelsvorderingen overdraagt aan een externe partner. Afhankelijk van de bepalingen van de overeenkomst, worden de vorderingen integraal overgekocht, of neemt de factoringmaatschappij alleen het debiteurenbeheer in handen. Factoring kunt u ook combineren met een kredietverzekering. Dan dekt u meteen ook uw klantenrisico af. Slim financieel beheer Een factoringovereenkomst kan uw bedrijf de nodige financiële zuurstof geven: -    Gemakkelijker betalingsuitstel verlenen – Handelsvorderingen zijn een belangrijk onderdeel van de activazijde van uw onderneming. Dankzij het uitbesteden van uw debiteurenbeheer, kunt u zich focussen op de groei van uw onderneming. -    Minder risico op wanbetalers – Het risico op wanbetalers kan gedragen worden door de complementaire kredietverzekering. -    Voorschot op facturen – Omdat u vanaf dag één beschikt over een voorschot van 75% à 85% van de uitgeschreven factuur, kunt u sneller zakendoen.  
 • Cost

  International

  Hoe houdt u uw verzekeringsbudget onder controle in een internationale context? En hoe houdt u het juiste evenwicht tussen de juiste kost en maximale zekerheid?

  Inderdaard, verzekeringen zijn een ingrijpende kost voor uw onderneming. Maar ze zijn nog altijd véél goedkoper dan één ongedekt schadegeval. Dat schadegeval brengt de continuïteit van uw bedrijf in gevaar. Uw verzekeringsbudget is een belangrijke driver.  Maar dat wil niet zeggen dat u er niet rationeel mee moet omspringen. ADD geeft inzicht ADD is lid van het Worldwide Broker Network, het grootste internationaal netwerk van onafhankelijke verzekeringsmakelaars, actief in 102 landen. Samen met onze partners wereldwijd brengen we de kost van uw internationale verzekeringsportefeuille kristalhelder in beeld. U krijgt duidelijk en ondubbelzinnig inzicht in alle nationale en internationale verzekeringspolissen, in elk land.
 • Compliancy

  International

  Als internationale speler moet u zich houden aan heel wat uiteenlopende en complexe regelgevingen. ADD informeert u over alle normen en voorschriften waar uw onderneming aan moet voldoen. Zo kunt u zich concentreren op uw echte corebusiness.

  Internationaal zakendoen is niet evident. Voldoen aan alle complexe normen en regels is een dagtaak voor specialisten. Ook op verzekeringsvlak: verplichte dekkingen, taksen, uitbetaling van schadevergoedingen, ... ADD zorgt voor compliance Laat het aan ADD over om u te adviseren over de compliancy van uw verzekeringsprogramma. We brengen de verplichte verzekeringen en aan te raden dekkingen per land in kaart, en we maken u wegwijs in de complexe regelgeving. U krijgt van ADD voor elk verzekeringsprogramma een ondubbelzinnige compliance foto.  
 • Concept

  International

  Kiest u best voor lokale polissen (ex program) of voor één geïntegreerd programma? En wat bundelt u best wel, en wat niet?

  Een internationaal programma is maatwerk, afgestemd op de behoeften van uw onderneming. De architectuur van uw verzekeringsconcept is specialistenwerk.

  Hoe structureert u best uw verzekeringsportefeuille zodat uw internationale risico’s op een uniforme manier verzekerd zijn? Het antwoord op die vraag maakt een wereld van verschil uit naar waarborgen én de kostprijs ervan. Daarom staat ADD aan uw zijde. Global program, controlled master program of ex-program polissen Ruwweg hebt u als internationale speler de keuze tussen drie opties: Een global program biedt een wereldwijde dekking en is verankerd in een polis onderschreven in het land waar uw hoofdzetel gevestigd is. Een controlled master program combineert een master polis, onderschreven in het land waar uw hoofdzetel gevestigd is, met ‘lokale’ contracten in de landen waar uw dochterondernemingen actief zijn. Ex program polissen in elk land waar uw bedrijf actief is, met aansturing vanuit België ADD adviseert u graag bij de keuze tussen de verschillende mogelijkheden, afhankelijk van uw specifieke doelstellingen. We houden daarbij uiteraard rekening met uw verzekeringsbudget (cost) en de spelregels rond compliance.  
 • Communicatie

  International

  Weet uw bedrijf precies welke verzekeringen het heeft lopen in Azië? Hoever staat het met het schadedossier in de Verenigde-Staten? En heeft u nog zicht op de personeelsverzekeringen van uw onderneming in Bulgarije? ADD helpt u om snel antwoord te krijgen op al die vragen. Het krachtige softwareplatform WBNet bezorgt u de noodzakelijke en overzichtelijke rapporten.

  Uw multinationale verzekeringsprogramma heeft nood aan een centraal overzicht waarin data en informatie over polissen en schadegevallen correct en up-to-date weergegeven wordt. Zeker als u ook de risicostrategie van uw onderneming centraal wil aansturen. ADD creëert daarom een centraal communicatieplatform dat u bij die taak helpt. Communicatieplatform met vier pijlers ADD zorgt ervoor dat u op één plaats een glashelder overzicht krijgt van de vier pijlers van uw verzekeringsbeleid: Uw wereldwijde verzekeringsfilosofie en aanpak De status van al uw schadedossiers Het overzicht van al uw polissen (property & casualty) Het overzicht van al uw HR-beheerde polissen Dat platform is een cruciale informatietool voor al wie bij uw verzekeringsdossier is betrokken: uw lokale risicomanagers, uw algemeen management, uw CFO én de lokale WBN partners ( uw servicing brokers). Centraal gestuurde risicostrategie ADD ondersteunt u om de opgezette verzekeringsfilosofie doorheen de hele groep centraal aan te sturen. Dat doen we door uw strategie te vertalen in een duidelijke taal en die te bundelen in handige insurance manuals. Daarin vinden lokale verantwoordelijken richtlijnen, contactpersonen, informatie over dekkingen en uitsluitingen, ...
 • Verzekering windmolenpark

  Hernieuwbare energie

  De sector van de hernieuwbare energie is een jonge sector. Welke polissen geknipt zijn voor uw bedrijf? Waar u beslist rekening mee moet houden? Dat onderzoeken we graag samen met u.

  Speciale aanpak voor windmolenparken ADD tekent graag uw verzekeringsplan uit. In de sector van de hernieuwbare energie hebben we daarbij bijzondere aandacht voor deze risico’s bij de opbouw van een windmolenpark: -    Transport – Opvangen van alle obstakels onderweg, tijdelijke stockage van onderdelen off site,... -    Constructierisico’s – Een ABR/Montage-verzekering die alle materiële schade dekt vanaf aanvang van de voorbereidende werken, tijdens de constructieperiode en bij de cruciale transitiefase van definitieve oplevering van het windmolenpark. -    Financiële schade – Een sluitende polis die financiële schade van laattijdige energielevering dekt. -    Aansprakelijkheid – Windmolenparken kunnen kampen met specifieke risico’s als vallend ijs, olielekken, geluid, slagschaduw, …. Die dekken we maximaal af. Zowel tijdens de constructie als tijdens de exploitatie. Verder raden we aan ook aandacht te besteden aan polissen die milieuschade, cybercrime, ...  dekken. Zelfs een dekking voor periodes zonder wind behoort tot de mogelijkheden.  
 • Hi-Gard 2.0 (Leasing)

  FleetTransport

  U heeft een voertuig geleased via John Deere, geniet van een maximale bescherming met onze dekking voor landbouwvoertuigen.

  Hi-Gard 2.0 is exclusief bestemd voor bedrijven en zelfstandigen die een voertuig hebben geleased via John Deere Dealernetwork. Bereken uw offerte op maat via onze simulator op de download pagina. Meer informatie kunt u via de productfiche vinden. Voor specifieke vragen contacteer ons: Linda Parduyns 016 43 11 25 linda.parduyns@add.be  
 • Kredietverzekering voor VME

  Trade credit

  Een KBC Renovatiekrediet aangaan als VME? U wenst een bescherming tegen niet-betaling van alle mede-eigenaars zonder uitzondering?

  Ontdek hier de productfiche

  De kredietverzekering voor VME is eenvoudig te onderschrijven en zorgt voor bescherming van de mede-eigenaars. De mede-eigendom kan in alle rust een KBC Renovatiekrediet voor de financiering van werken afsluiten. De verzekering beschermt de mede-eigenaars en VME zelf tegen de mogelijke wanbetaling van andere mede-eigenaars. Uw voordeel Alle mede-eigenaars zijn gedekt, zonder uitzondering : zowel deze die aan het krediet deelnemen als deze die niet meedoen. De mede-eigendom draagt de kosten niet meer en ondergaat de invorderingsprocedures niet meer voor de onbetaalde bedragen; de financiële middelen van de mede-eigendom worden gevrijwaard. De mede-eigenaars hoeven niet langer zelf bij te passen bij de VME voor degenen die niet betalen : de wanbetaling van één eigenaar (of meerdere) heeft niet langer een negatieve impact op het collectief van de mede-eigenaars. Wat gebeurt er bij eigendomsoverdracht van een kavel ? De verplichtingen van de mede-eigenaar (verkoper) tegenover de VME gaan automatisch over op de nieuwe eigenaar. Deze nieuwe eigenaar zal genieten van dezelfde voordelen van de verzekering in geval van eigendomsoverdracht van een kavel. Wat gebeurt er indien een mede-eigenaar in een collectieve schuldenregeling komt ? Van zodra de syndicus de betekening van de beschikking van toelaatbaarheid ontvangt, zal hij zijn schuldvordering indienen bij de aangestelde schuldbemiddelaar binnen de dertig dagen. Wat gebeurt er bij verandering van syndicus ? Rechten en plichten van de partijen blijven ongewijzigd. De contactgegevens van de nieuwe syndicus worden aan de verzekeraar overgemaakt. Contacteer ons rechtstreeks
 • Hi-Gard 2.0 (Aankoop)

  FleetTransport

  U heeft een voertuig aangekocht via John Deere, geniet van een maximale bescherming met onze dekking voor landbouwvoertuigen.

  Hi-Gard 2.0 is exclusief bestemd voor bedrijven en zelfstandigen die een voertuig hebben aangekocht via John Deere Dealernetwork. Bereken uw offerte op maat via onze simulator op de download pagina. Meer informatie kunt u via de productfiche vinden. Voor specifieke vragen contacteer ons: Linda Parduyns 016 43 11 25 linda.parduyns@add.be