WBNetADD connect
Direct contact

+32 16 43 11 00


Contacteer ons nu

U bent hier

AssurMifid - gedragsregels voor Almarisk

AssurMifid - gedragsregels voor Almarisk

AssurMifid - gedragsregels

MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) vormt een geheel aan regels naar Europees recht die bijdragen tot de harmonisatie van de reglementering van de transacties in de financiële producten en de integratie van de financiële markten.

De belangrijkste objectieven van MiFID zijn enerzijds het versterken van de transparantie van de financiële markten en anderzijds het beter beschermen van de consument.

De Belgische wetgever heeft deze richtlijn gedeeltelijk geïntegreerd in haar wet die van toepassing is op de verzekeringen, de zogenaamde Twin Peaks II, wet van 30 juli 2013, aangevuld door drie koninklijke besluiten van 21 februari 2014. De Circulaire wet van de FSMA van 16 april 2014 komt deze reglementering aanvullen en expliciteren. Deze wet werd van kracht op 30 april 2014.

In overeenstemming met de wettelijke voorschriften, zijn de gedragsregels die worden toegepast door ons bureel voor alle activiteiten van bemiddeling in de de volgende :

 

Wie is Almarisk

Als innovatielab van ADD is Almarisk bevoegd verzekeringsproducten te verstrekken conform de van één of meerdere verzekeringsmaatschappijen ontvangen delegaties in de hieronder vermelde verzekeringstakken en voorzien in het KB van 22 februari 1991 dat verwijst naar het algemeen reglement ter controle van de verzekeringsmaatschappijen.

Almarisk is gevestigd in het Guldensporenpark 84, Gebouw I, 9820 Merelbeke. en een werkmaatschappij van de nv ADD, FSMA nr. 13721 A-B.

De zetel van de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) bevindt zich in de Congresstraat 12-14 te 1000 Brussel. U kunt de website www.fsma.be consulteren.

Hoe met Almarisk in contact treden

Communicatie

U kunt met Almarisk per e-mail, per brief, telefonisch of per fax communiceren.

Door de opgave van uw e-mailadres als communicatiemiddel aanvaardt u dat Almarisk u alle brieven, informatie en documenten via elektronische weg kan bezorgen of via haar website ter beschikking kan stellen.

Gebruik van talen

U kunt met Almarisk communiceren in het Nederlands, Frans of Engels. U kan steeds aangeven in welke van deze talen de communicatie dient te gebeuren. U kan uw voorkeurtaal te allen tijden wijzigen bij uw verzekeringstussenpersoon.

Toetreding tot de buitengerechtelijke klachtenregeling

Almarisk doet alles wat nodig is om u voldoening te schenken. In geval van problemen of vragen, kunt u bij ons terecht.

Indien u een klacht heeft m.b.t. het presteren van uw diensten dat wij niet gezamenlijk hebben kunnen oplossen, verzoeken we u vriendelijk om contact op te nemen met onze medewerker die verantwoordelijk is voor klachtenbehandeling of te mailen via het contactformulier. De gegevens vindt u op de website onder de rubriek ‘contact’ bij Almarisk.

Later en indien strikt nodig, kunt u de dienst « ombudsman van verzekeringen » contacteren waarvan de zetel zich op het volgend adres bevindt :

Square de Meeûs, 35 1000 Brussel.
Tel : 02/547.58.71.
Fax : 02/547.59.75.
info@ombudsman.as
www.ombudsman.as

Aangeboden diensten

Almarisk als innovatielab.

Almarisk onderschrijft risico’s voor verzekeringsmaatschapijen en verzorgt het polis- en schadebeheer dat hieruit voortvloeit. Het beheer gebeurt op basis van de volmachten die samen met de verzekeringsmaatschappij bepaald én vastgelegd zijn in een samenwerkingsovereenkomst.

Almarisk richt zich zowel tot particulieren als ondernemingen.

De lijst van (verzekerings)maatschappijen vertegenwoordigd door Almarisk zijn hieronder vermeld :


-           AIG Insurance
-           Allianz
-           Amlin Corporate Insurance
-           ARAG
-           ASCO
-           AXA
-           Baloise
-           Catlin
-           Chubb
-           Ethias
-           Euromex
-           Fidea
-           HDI-Gerling
-           Hiscox
-           Jean Verheyen
-           Securex
-           VAB

Fiscale behandeling

Wanneer naar een bepaalde fiscale behandeling wordt verwezen, geldt als principe dat de fiscale behandeling van individuele omstandigheden van de cliënt afhangt en dat deze in de toekomst kan wijzigen. Dit zal ook steeds worden aangegeven.

Vergelijkende informatie en publiciteit

Almarisk neemt zich voor dat alle vergelijkende informatie – inclusief reclame – die aan u als cliënt wordt verstrekt aan de volgende voorwaarden zal voldoen:

1.       de vergelijking moet zinvol zijn en correct en evenwichtig voorgesteld worden;

2.       ze moet de informatiebronnen vermelden die voor de vergelijking zijn gebruikt ; en ,

3.       ze moet de voornaamste feiten en hypothesen vermelden die voor de vergelijking gebruikt zijn.

Almarisk neemt zich voor om reclame steeds als dusdanig herkenbaar te maken.

Verder neemt Almarisk zich voor dat alle communicaties –inclusief reclame– correct, duidelijk en niet-misleidend zijn.

 

Aangeboden producten

Nummers van de takken en de titulatuur

Almarisk bemiddelt voor/met betrekking tot verzekeringsproducten die behoren tot de volgende verzekeringstakken:

-           1 Ongevallen

-           2 Ziekte

-           3 Voertuigcasco- met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel

-           7 Vervoerde goederen met inbegrip koopwaren, bagage en alle andere goederen

-           8 Brand en natuurevenementen

-           9 Andere schade aan goederen

-           10 BA motorrijtuigen

-           13 Algemene BA

-           16 Diverse geldelijke verliezen

-           17 Rechtsbijstand

-           18 Hulpverlening

 

Polisvoorwaarden

De polisvoorwaarden worden bij de polisstukken bijgevoegd of zijn op eenvoudig verzoek opvraagbaar bij Almarisk.

Informatie over het belangenconflictenbeleid van Almarisk

Waarom is een beleid van beheersing van belangenconflicten nodig?

Door de ’Wet tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van 30 juli 2013’, genaamd Twin Peaks II, worden verzekeringsondernemingen en verzekeringstussenpersonen bepaalde verplichtingen opgelegd die tot doel hebben de cliënt te beschermen, en meer concurrentie en een grotere markttransparantie te creëren. Door het ‘KB van 21 februari 2014 inzake de gedragsregels en de regels over het beheer van de belangenconflicten’, zijn onder meer in het domein van belangenconflicten meer specifieke maatregelen opgelegd.Het uitvoeringsbesluit legt verzekeringstussenpersonen op om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van hun belangenconflicten bij het verlenen van verzekeringsbemiddelingsdiensten. Hieronder vindt u meer informatie over hoe Almarisk dat beleid heeft ingevuld. Het is een aanvulling op de algemene verplichting van Almarisk om integer en eerlijk te handelen in overeenstemming met uw belangen.

 

Welke belangenconflicten zijn mogelijk?

In zijn beleid heeft Almarisk de omstandigheden in kaart gebracht die een belangenconflict kunnen vormen of doen ontstaan.

Onder belangenconflicten verstaan we conflicterende belangen tussen

Ÿ        Almarisk (of een van de medewerkers of bestuurders) en een cliënt
of
        tussen twee of verschillende cliënten onderling die kunnen opduiken in het kader van verzekeringsbemiddelingsdiensten en waarbij een of verschillende cliënten kunnen benadeeld worden.We houden daarbij rekening met zowel de activiteiten van Almarisk alsook met de organisatiestructuur en de activiteiten van de ADD Groep.

Om belangenconflicten op te sporen stellen we ons de volgende vraag: Bevinden we ons in een van de volgende situaties?

Almarisk of een van zijn medewerkers heeft mogelijk een financieel voordeel of kan een verlies voorkomen ten koste van u als cliënt;heeft een belang bij het resultaat van een dienst die u is verleend of van een transactie die namens u werd uitgevoerd en die, wat het resultaat betreft, indruist tegen uw belang; heeft een financieel of ander voordeel door de voorkeur te geven aan een andere cliënt of groep cliënten en dit ten nadele van is betrokken in dezelfde business als u; en/of ontvangt (nu of in de toekomst) van een andere persoon dan u een voordeel aan voor aan u geleverde verzekeringsbemiddelingsdiensten onder de vorm van geld, goederen of diensten, dat buiten de standaardprovisies of tarieven voor die dienst valt.

Welke maatregelen heeft Almarisk genomen om belangenconflicten te vermijden?

Met een hele reeks maatregelen en procedures waakt Almarisk erover dat uw belangen altijd primeren.

Onze maatregelen en procedures worden regelmatig herzien en aangepast

Regelmatig gaan we na hoe doeltreffend de maatregelen en procedures zijn en we passen ze aan in geval van wijziging van het wetgevend kader of verandering van onze activiteiten.

Wat is het uitgangspunt van de maatregelen en procedures?

Alle personen die betrokken zijn bij activiteiten die een risico inhouden voor het ontstaan van belangenconflicten, oefenen die activiteiten uit met voldoende onafhankelijkheid, door toepassing van onderstaande maatregelen en procedures. De mate van onafhankelijkheid is aangepast aan de omvang en activiteiten van Almarisk, en aan de grootte van het risico dat uw belangen worden geschaad.

Wat zijn die maatregelen en procedures?

Dat zijn er heel wat, onder andere:

  • Ÿ        een arbeidsreglement;
  • Ÿ        deontologische codes die onze medewerkers voorschrijven in het belang van de cliënten te handelen;
  • Ÿ        een aangepast verloningsbeleid dat de onafhankelijkheid van al onze medewerkers waarborgt;
  • Ÿ        een beleid waarbij inducements transparant worden behandeld en geen invloed hebben op het advies van de klant.
  • Ÿ        een interne instructienota

 

Bekendmaking van belangenconflicten

Komt u- ondanks alles – toch in een situatie terecht waarin we u onvoldoende garantie kunnen bieden dat in uw beste belang wordt gehandeld? Dan verschaft Almarisk u informatie en details over de aard en de oorzaak van het conflict. Zo kunt u een weloverwogen beslissing nemen.

U kunt meer informatie over het Belangenconflictenbeleid verkrijgen bij Almarisk.

Informatie over het beleid inzake ‘inducements’ (voordelen) van Almarisk

De vergoedingen die de maatschappijen ons betalen voor de diensten van verzekeringsbemiddeling en die deel uitmaken van de de premie die u als klant betaalt, worden overgemaakt aan de verzekeringstussenpersoon die instaat voor de verzekeringsbemiddelingsdienst van uw verzekeringscontracten.

Voor onze diensten als innovatielab ontvangen wij enkel een vergoeding van de verzekeringsonderneming voor de door ons geleverde beheerstaken.