WBNetADD connect
Direct contact

+32 16 43 11 00


Contacteer ons nu

U bent hier

AssurMifid - gedragsregels voor ADD

AssurMifid - gedragsregels voor ADD

 

MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) vormt een geheel aan regels naar Europees recht die bijdragen tot de harmonisatie van de reglementering van de transacties in de financiële producten en de integratie van de financiële markten.
De belangrijkste objectieven van MiFID zijn enerzijds het versterken van de transparantie van de financiële markten en anderzijds het beter beschermen van de consument.
De Belgische wetgever heeft deze richtlijn gedeeltelijk geïntegreerd in haar wet die van toepassing is op de verzekeringen, de zogenaamde Twin Peaks II, wet van 30 juli 2013, aangevuld door drie koninklijke besluiten van 21 februari 2014. De Circulaire wet van de FSMA van 16 april 2014 komt deze reglementering aanvullen en expliciteren. Deze wet werd van kracht op 30 april 2014.
In overeenstemming met de wettelijke voorschriften, zijn de gedragsregels die worden toegepast door ons bureel voor alle activiteiten van bemiddeling in de verzekeringen (makelaar en consultant) de volgende:
 

Wie is ADD

ADD nv is een onafhankelijk verzekeringsmakelaar.

ADD is ingeschreven onder het nummer 13721 A  in de categorie ‘verzekeringsmakelaar’ van het register de verzekeringsbemiddelaars gehouden door de FSMA.

De zetel van de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) bevindt zich in de Congresstraat 12-14 te 1000 Brussel. U kunt de website www.fsma.be consulteren.

 

Hoe met ADD in contact treden

Communicatie
U beschikt over verschillende middelen om met ADD te communiceren: e-mail, telefoon, brief, afspraken in onze burelen, website en fax.Door de opgave van uw e-mailadres als communicatiemiddel aanvaardt u dat ADD u alle brieven, informatie en documenten via elektronische weg kan bezorgen of via haar website ter beschikking kan stellen.

Gebruik van talen
U kunt met ADD communiceren in het Nederlands, Frans of Engels. U kan steeds aangeven in welke van deze talen de communicatie dient te gebeuren. U kan uw voorkeurtaal te allen tijden wijzigen bij uw verzekeringstussenpersoon.

 

 

Wat is uw IDD– klantencategorie

De verzekeringswet verplicht verzekeringsmakelaars om klanten op basis van objectieve criteria in te delen in twee categorieën:

 • niet-professionele klanten
 • professionele klanten

Niet-professionele klanten krijgen de meest uitgebreide informatie en genieten zo de hoogste bescherming.
Voor professionele klanten zijn bepaalde informatieverplichtingen daarentegen niet van toepassing.

Omdat we er bij ADD altijd zeker van willen zijn dat je zo goed mogelijk beschermd bent, kiezen we ervoor om elke klant van ADD als niet-professionele te behandelen.

Het onderscheid is vooral van belang om te weten welke informatie u ontvangt wanneer u een spaar- of beleggingsverzekering sluit via ADD.

Wil u meer weten? Dan kunt u hier terecht.

Toetreding tot de buitengerechtelijke klachtenregeling

ADD doet alles wat nodig is om u voldoening te schenken. In geval van problemen of vragen, kunt u bij ons terecht.

Indien u een klacht heeft m.b.t. het presteren van uw diensten dat wij niet gezamenlijk hebben kunnen oplossen, verzoeken we u vriendelijk om contact op te nemen met onze medewerker die verantwoordelijk is voor klachtenbehandeling of te mailen via het contactformulier. De gegevens vindt u op onze website onder de rubriek ‘contact’.

Later en indien strikt nodig, kunt u de dienst « ombudsman van verzekeringen » contacteren waarvan de zetel zich op het volgend adres bevindt :
Square de Meeûs, 35 1000 Brussel.
Tel : 02/547.58.71.
Fax : 02/547.59.75.
info@ombudsman.as
www.ombudsman.as
 

Aangeboden diensten

Informatie over begrip verzekeringsbemiddeling
ADD biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden of voorstellen van verzekeringsovereenkomsten, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.

Fiscale behandeling
Wanneer naar een bepaalde fiscale behandeling wordt verwezen, geldt als principe dat de fiscale behandeling van individuele omstandigheden van de cliënt afhangt en dat deze in de toekomst kan wijzigen. Dit zal ook steeds worden aangegeven.

Vergelijkende informatie en publiciteit
ADD neemt zich voor dat alle vergelijkende informatie – inclusief reclame – die aan u als cliënt wordt verstrekt aan de volgende voorwaarden zal voldoen:

 1. de vergelijking moet zinvol zijn en correct en evenwichtig voorgesteld worden;
 2. ze moet de informatiebronnen vermelden die voor de vergelijking zijn gebruikt ; en ,
 3. ze moet de voornaamste feiten en hypothesen vermelden die voor de vergelijking gebruikt zijn.

ADD neemt zich voor om reclame steeds als dusdanig herkenbaar te maken.
Verder neemt ADD zich voor dat alle communicaties –inclusief reclame– correct, duidelijk en niet-misleidend zijn.
 

Toegestane activiteiten

Verzekeringen niet-leven en levensverzekeringen al dan niet met een beleggingscomponent.
Het overzicht van de toegestane activiteiten vindt u hier.

Nummers van de takken en de titulatuur
Als lid van de BVVM, sluiten wij ons aan bij de regels en principes die aanvaard zijn door onze beroepsfederatie op sectorniveau. 

Polisvoorwaarden
U vindt de cataloog op onze website bij Onze diensten.
Per rubriek kunt u doorklikken naar de algemene voorwaarden op de diverse websites van de verschillende verzekeraars.
 

Informatie over het belangenconflictenbeleid

Waarom is een beleid van beheersing van belangenconflicten nodig?
Door de ’Wet tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van 30 juli 2013’, genaamd Twin Peaks II, worden verzekeringsondernemingen en verzekeringstussenpersonen bepaalde verplichtingen opgelegd die tot doel hebben de cliënt te beschermen, en meer concurrentie en een grotere markttransparantie te creëren. Door het ‘KB van 21 februari 2014 inzake de gedragsregels en de regels over het beheer van de belangenconflicten’, zijn onder meer in het domein van belangenconflicten meer specifieke maatregelen opgelegd.

Het uitvoeringsbesluit legt verzekeringstussenpersonen op om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van hun belangenconflicten bij het verlenen van verzekeringsbemiddelingsdiensten. Hieronder vindt u meer informatie over hoe ADD dat beleid heeft ingevuld. Het is een aanvulling op de algemene verplichting van ADD om integer en eerlijk te handelen in overeenstemming met uw belangen.


Welke belangenconflicten zijn mogelijk?
In zijn beleid heeft ADD de omstandigheden in kaart gebracht die een belangenconflict kunnen vormen of doen ontstaan.

Onder belangenconflicten verstaan we conflicterende belangen tussen

 • ŸADD (of een van de medewerkers, bestuurders of subagenten) en een cliënt.

of

 • Ÿtussen twee of verschillende cliënten onderling die kunnen opduiken in het kader van verzekeringsbemiddelingsdiensten en waarbij een of verschillende cliënten kunnen benadeeld worden.

We houden daarbij rekening met zowel de activiteiten van ADD alsook met de organisatiestructuur en de activiteiten van de KBC-groep waar ADD deel van uitmaakt.

Om belangenconflicten op te sporen stellen we ons de volgende vraag: Bevinden we ons in een van de volgende situaties?

 • ADD of een van zijn medewerkers, bestuurders of subagenten
 • heeft mogelijk een financieel voordeel of kan een verlies voorkomen ten koste van u als cliënt;
 • heeft een belang bij het resultaat van een dienst die u is verleend of van een transactie die namens u werd uitgevoerd en die, wat het resultaat betreft, indruist tegen uw belang;
 • heeft een financieel of ander voordeel door de voorkeur te geven aan een andere cliënt of groep cliënten en dit ten nadele van u;
 • is betrokken in dezelfde business als u; en/of
 • ontvangt (nu of in de toekomst) van een andere persoon dan u een voordeel aan voor aan u geleverde verzekeringsbemiddelingsdiensten onder de vorm van geld, goederen of diensten, dat buiten de standaardprovisies of tarieven voor die dienst valt.
   

Welke maatregelen heeft ADD genomen om belangenconflicten te vermijden?
Met een hele reeks maatregelen en procedures waakt ADD erover dat uw belangen altijd primeren.

Onze maatregelen en procedures worden regelmatig herzien en aangepast
Regelmatig gaan we na hoe doeltreffend de maatregelen en procedures zijn en we passen ze aan in geval van wijziging van het wetgevend kader of verandering van onze activiteiten.

Wat is het uitgangspunt van de maatregelen en procedures?
Alle personen die betrokken zijn bij activiteiten die een risico inhouden voor het ontstaan van belangenconflicten, oefenen die activiteiten uit met voldoende onafhankelijkheid, door toepassing van onderstaande maatregelen en procedures. De mate van onafhankelijkheid is aangepast aan de omvang en activiteiten van ADD, en aan de grootte van het risico dat uw belangen worden geschaad.

Wat zijn die maatregelen en procedures?
Dat zijn er heel wat, onder andere:

 • een arbeidsreglement;
 • deontologische codes die onze medewerkers voorschrijven in het belang van de cliënten te handelen;
 • een aangepast verloningsbeleid dat de onafhankelijkheid van al onze medewerkers waarborgt;
 • een beleid waarbij inducements transparant worden behandeld en geen invloed hebben op het advies van de klant.
 • een interne instructienota

Bekendmaking van belangenconflicten
Komt u- ondanks alles – toch in een situatie terecht waarin we u onvoldoende garantie kunnen bieden dat in uw beste belang wordt gehandeld? Dan verschaft ADD u informatie en details over de aard en de oorzaak van het conflict. Zo kunt u een weloverwogen beslissing nemen.
U kunt meer informatie over het Belangenconflictenbeleid verkrijgen bij ADD.
 

Informatie over het beleid inzake ‘inducements’ (voordelen)

Als lid van de BVVM, sluiten wij ons aan bij de regels en principes die aanvaard zijn door onze beroepsfederatie op sectoraal vlak. U krijgt toegang tot deze regels via volgende link: remuneratiebeleid en een overzicht van de aard van de remuneraties.  

Meer informatie over transparantie van de remuneratie vindt u hier

ADD bemiddelt als makelaar tussen klant en verzekeraar.